top of page
foto_portada_edited.jpg

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant referides indistintament com a “Condicions” o “Condicions generals”) regulen els drets i obligacions derivats de les transaccions comercials realitzades a través del portal www.lafruitera.cat i conjuntament amb les condicions de l’Avís legal, configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin al lloc web han de conèixer, entendre i acceptar.

 

Als efectes únicament de les presents Condicions generals, els termes utilitzats en plural o singular “vostè”, “usuari” o “client”, comprèn qualsevol persona que accedeixi al lloc web i que faci ús, navegui i/o contracti qualsevol dels productes i serveis oferts.

 

La Fruitera es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment les Condicions, sent d’aplicació les noves que acordi des del moment de la publicació del lloc web. Per això, és convenient que llegeixi atentament les Condicions abans de procedir a fer una comanda. En qualsevol cas, les citades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els productes i els serveis prèviament contractats.

Identificació

El lloc web pertany a Igor Pryval amb N.I.E. X5432999P, en endavant “LA FRUITERA”. Qualsevol comunicació es podrà dirigir al telèfon (+34) 660 448 818 o al correu electrònic info@lafruitera.cat

 

Activitat

La Fruitera realitza l’activitat online a través del lloc web, oferint productes majoritàriament frescos de qualitat i d’origen agrícola, en concret del sector de la fruita i l’horta. Tot i que també ofereix altres productes com ara fruits secs, mel, llegums o ous.

 

Contingut i informació del lloc web

La Fruitera es reserva el dret a modificar l’oferta comercial publicada al lloc web (modificacions sobre els productes, preus, promocions i altres condicions comercials i del servei ofert). La Fruitera vol oferir un contingut i una informació veraç i sense errors tipogràfics. En cas que es produeixi un error d’aquest tipus, aliè a la voluntat de La Fruitera, es procediria a la seva correcció immediata. En cas d’existir un error tipogràfic en el preu d’un producte i el client haguera fet la compra basada en aquest error, La Fruitera es posarà en contacte amb el client i aquest tindrà dret a rescindir el contracte sense cap cost per la seva part, sense que per aquest motiu es puguin derivar responsabilitats ni indemnitzacions de cap mena per La Fruitera.

 

La Fruitera s’esforça per oferir la informació més completa possible, veraç i lícita i perquè el contingut del lloc web serveixi perquè el client prengui decisions de compra de forma conscient i informada.

1. Productes

Cada setmana els productes que s’ofereixen van variant. Cada setmana el client pot consultar l’oferta a través de la pàgina web, o ho pot rebre per Whatsapp o per correu electrònic si així ho sol·licita.

 

Les comandes de fruita i verdura es preparen tots els dimarts a la nau i des d’allí s’envien directament a la direcció d’entrega notificada pel client.

2. Comanda

La comanda es pot fer efectiva a través de la pàgina web de dimecres fins dilluns a les 20:00, per correu electrònic a info@lafruitera.cat, per Whatsapp al 660 448 818, pel nostre perfil d’Instagram @lafruitera o per l’aplicació mòbil Approp.

3. Dies de lliurament i terminis per fer comanda

Es pot fer la comanda de dimecres a dilluns a les 20.00h i fem les entregues els dimarts a partir de les 12 h. Totes les comandes rebudes més tard de l’hora especificada seran entregades la setmana següent.

 

Es pot escollir el dia i l’hora que vagi millor al client segons les opcions de la seva zona. En realitzar la comanda rebrà un missatge de confirmació i posteriorment La Fruitera es posarà en contacte amb l’usuari per confirmar l’hora i enviar el detall de la comanda. Per qualsevol dubte, es pot posar en contacte amb La Fruitera enviant un correu electrònic a info@lafruitera.cat.

4. Transport i despeses

La Fruitera s’encarrega personalment del transport i el repartiment de les comandes, per tenir un tracte proper amb els clients.

 

Les despeses d’enviament estan incloses al preu total de la comanda sense necessitat de compra mínima.

5. Envàs

El client rebrà la comanda en una caixa de fusta reciclada, que ve inclosa en el preu total de la comanda, no obstant això, si és retornada a la següent comanda, s’aplicarà 1 € de descompte.

6. Preus i pagaments

Els preus que figuren a la web són amb IVA.

 

El pagament es farà en el moment de l’entrega en metàl·lic, a través de Bizum o a través de targeta de crèdit o dèbit, aquesta última estarà disponible o no en funció de la zona de repartiment.

7. Dades

La Fruitera sol·licitarà a l’usuari el lloc d’entrega, a més del seu número de telèfon i correu electrònic pel cas que hi hagi alguna incidència en el transport i per adjuntar el detall de la comanda feta per l’usuari.

8. Zona de repartiment

La Fruitera reparteix a diferents municipis de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. Detallem els municipis que entren dins aquesta zona a continuació: Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Els Garidells, La Masó, El Milà, El Morell, Nulles, Perafort, El Pla de Santa Maria, La Pobla de Mafumet, El Pont d’Armentera, Puigpelat, Reus, Rodonyà, La Selva del Camp, Tarragona, Vallmoll, Valls, Vila-rodona, Vilabella i Vilallonga del Camp.

9. Devolucions i dret de desistiment

El dret de desistiment no aplica per la contractació de productes peribles com la fruita i la verdura. Per aquells productes no peribles, s’aplicarà el termini de desistiment de catorze dies naturals previst per contractació a distància.

 

D’acord amb la normativa de consum, el dret a desistiment no aplicarà a contractes que es refereixen a, entre altres excepcions:

- El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

- El subministrament de béns que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

- El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després de l’entrega.

- El subministrament de béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

 

Un cop passat el termini de catorze dies naturals, La Fruitera no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

 

Per retornar el producte, el client contactarà amb La Fruitera directament perquè gestioni la recollida i la devolució del producte, sempre a càrrec del client les despeses de la devolució. En aquest cas, es programarà la recollida dels productes i s’informarà el client per correu electrònic de l’horari i el dia en què es produirà la recollida.

 

No es permet la devolució de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut i que hagin estat desprecintats després de l’entrega.

 

En cas de desistiment, el client tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats, a més de les despeses d’enviament ordinàries, sempre que els productes retornats estiguin en les mateixes condicions en què van ser entregats, no hagin estat utilitzats, danyats o desprecintats.

 

La Fruitera retornarà al client el cost dels productes i les despeses d’enviament proporcionals una vegada descomptades les despeses de devolució.

 

La Fruitera gestionarà la devolució de l’import total mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel client en la contractació dels productes, en un termini no superior al transcurs de 14 dies naturals des que el client va comunicar el seu desistiment. La Fruitera comprovarà l’adequació del producte retornat, reservant-se el dret a no realitzar el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i retornat no coincideixen o que la devolució no s’ha realitzat conforme a les presents Condicions.

 

En cas que els productes estiguin en mal estat o no es corresponguin al que efectivament s’ha contractat, el client haurà de notificar a La Fruitera de forma immediata o amb un termini de 24 hores següents a l’entrega, a través de la pàgina web o a través del telèfon mòbil 660 448 818, el seu dret al desistiment del contracte o la substitució del producte rebut.

 

La devolució a La Fruitera dels productes es podrà realitzar de la forma establerta anteriorment.

 

En aquest cas que no sigui possible la devolució, La Fruitera retornarà l’import del producte en concret al client o li aplicarà com a descompte en la pròxima comanda, segons com ho sol·liciti el client.

10. Cancel·lació de la comanda

La cancel·lació de la comanda per part de l’usuari quedarà subjecta a l’operativa habitual de La Fruitera, sent necessari informar de la cancel·lació un dia abans de la data d’entrega acordada.

 

Les cancel·lacions efectuades de forma posterior a aquesta data no seran efectives i l’usuari haurà d’acceptar la comanda.

11. Obligacions del client

11.1. El client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis de realització de comanda o consulta.

 

11.2. El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions generals entenent que recullen la millor voluntat del servei possible pel tipus d’activitat que desenvolupa La Fruitera.

 

11.3. El client es compromet a possibilitar l’entrega de la comanda sol·licitada facilitant una adreça d’entrega en la qual la comanda pugui ser entregada dins de l’horari que s’ha escollit. Estant d’acord amb els punts 1-7 d’aquestes condicions. En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació, La Fruitera no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o l’impossibilitat d’entrega de la comanda sol·licitada pel client.

12. Reclamacions

Les reclamacions han d’anar dirigides a La Fruitera per correu electrònic a info@lafruitera.cat. Una vegada registrada la sol·licitud, reclamació o queixa gestionarem la sol·licitud en el menor temps possible, mantenint un nivell de comunicació òptim en tot moment.

13. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del contingut publicat al lloc web, com ara, identitat corporativa, textos, imatges, il·lustracions, entre d’altres, són propietat de La Fruitera i, quan correspongui, de les persones o entitats mencionades al lloc web, estant tots ells protegits per l’ordenament jurídic espanyol i les normes comunitàries i internacionals que resultin aplicables.

 

Excepte per l’autorització prèvia i per escrit de La Fruitera, queda estrictament prohibida la seva reproducció, distribució, comercialització o còpia, o qualsevol altre acte de comunicació o difusió total o parcial, encara que s’especifiqui la font de procedència. Tota actuació contrària a aquesta voluntat suposarà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de La Fruitera o d’aquelles entitats que en siguin titulars.

14. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de La Fruitera, els seus empleats, subcontractats i proveïdors, per les reclamacions derivades de la venda de productes i del compliment de les seves obligacions estarà limitada a l’import de la comanda facturada per La Fruitera pels productes sobre els quals es pugui derivar responsabilitat, sense perjudici d’aquelles responsabilitats irrenunciables contemplades en la normativa de protecció de consumidors i usuaris.

15. Legislació aplicable i jurisdicció competent

15.1. Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

 

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de les presents Generals i per a la resolució de qualsevol conflicte, La Fruitera i el client acorden sotmetre, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del client consumidor.

 

Als efectes de les presents Condicions Generals s'entendrà per "consumidor" la persona que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

15.2. En cas de client no consumidor les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Valls.

 

15.3. La Comissió Europea facilita també als consumidors de la Unió Europea la plataforma de resolució de litigis en línia per resoldre els litigis de forma amistosa (article 14 apartat 1 Reglament (UE) 524/2013), accessible al web http://ec.europa.eu /ODR.

 

Condicions actualitzades el febrer de 2021

bottom of page